Politica de confidentialitate

Prezenta politica este redactata in conformintate cu Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”) al carui scop este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Aceasta politica de confidentialitate se aplica tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucram cand vizitezi site-ul nostru, precum si in derularea activitatii.

I. Definitii

Consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc (fiind exclusa inactiunea, aceasta neputand fi interpretata drept consimtamant), ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator –  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizata – reprezinta orice persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatii desfasurate de Casa de II.

Persoana imputernicita de operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

II. Principiile prelucrarii

III. Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

Casa de ii srl colecteaza si prelucreaza exclusiv datele cu caracter personal necesare in vederea incheierii si executarii contractelor, in scop de comunicare si marketing, pentru solutionarea disputelor si in vederea recuperarii eventualelor debite, atat pe cale amiabila, cat si acolo unde este necesar prin intermediul apelarii la instantele de judecata.

IV. Datele si scopurile cele mai frecvente ale prelucrarii

Date cu caracter personal colectate si prelucrate de Casa de ii slr-d se refera in principal la cele privind identificarea si de contact, cum ar fi: nume, prenume, numar de telefon, serie, numar si valabilitate carte/buletin de identitate/pasaport/legitimatie de sedere temporara in Romania, cod numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date bancare.

De asemenea prin intermediul website-ul nostru sunt colectate si prelucrate urmatoarele date de autentificare si de acces: e-mail, date despre locatie, username si parola, adresa IP, device-ul pentru vizitarea site-ului, alte identificatoare on-line, etc;

In scop de marketing, doar cu obtinerea prealabila a consimtamantului persoanei vizate sunt colectare si prelucrare: fotografii/imagini si videoclipuri.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate de Casa de II sunt in general furnizate direct de catre clienti/colaboratori.

V. Divulgarea datelor

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate de Casa de ii srl pot fi divulgate catre urmatoarele terte parti:

VI. Stocarea datelor

Casa de ii srl va stoca datele cu caracter personal pentru perioada minina necesara in scopurile stabilite conform prezentei politici, contractelor incheiate.

Astfel, Casa de ii srl va prelucra datele cu caracter personal pe toata durata relatiei contractuale, iar ulterior pentru perioadele de timp prevazute in mod legal.

VII. Drepturile persoanei vizate

Dreptul de a fi informat, de acces (persoana vizata are dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective). Acest drept nu este absolut si poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul de rectificare (persoana vizata are dreptul de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc).

Dreptul la stergere  – persoana vizata are dreptul de a fi uitata in cazurile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras consimtamantul acordat si nu exista vreun alt temei pentru prelucrare, persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau  datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul de a restrictiona prelucrarea – persoana vizata are dreptul la restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii: contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care  permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; nu mai este nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei.

Dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor in scop de marketing direct, de a nu fi supus procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv profilarea – nu are acest drept in cazul in care decizia: este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Casa de II; este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Casa de II si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate;  are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita Casa de II sa transmita aceste date altui operator, fara obstacole din partea Casa de II, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate, mai exact in cazul in care acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic

Dreptul de a adresa o plangere – persoana vizata poate adresa o reclamatie in cazul in care este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal sau de modalitatea de raspuns la solicitarile acesteia.

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere – persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal daca este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:        +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de a se adresa justitiei – persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor competente daca este nemultumit de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

VIII. Newsletter

Newsletterele Casa de ii srl-s sunt transmise cu asigurarea completa a confidentialitatii si securitatii informatiilor. Consimtamantul persoanei vizate reprezinta temeiul pentru prelucrarea datelor cu scopul trimiterii newsletterului, conform prevederilor Regulamentul European.

Consimtamantul cu privire la primirea newsletterelor poate fi retras oricand, in mod gratuit.

Motivul transmiterii newsletterelor de catre Casa de ii srl clientilor si colaboratorilor este acela de a-i tine informati cu privire la serviciile si campaniile oferite de noi.

Daca va dezabonati de la newsletterul Casa de ii srl, datele profilului dvs. de abonat sunt sterse. In consecinta, nu veti mai primi newsletterul.

IX. Transferul datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate impune, la un moment dat si in anumite conditii specifici, transferul acestor date catre o destinatie din Unionea Europeana sau din Spatiul Economin European.

Prealabil oricarui transfer, Casa de ii srl se va asigura ca datele cu caracter personal necesar a fi transferat vor beneficia intocmai de protectia necasara conform dispozitiilor legale.

In situatiile in care transferul datelor cu caracter personal va avea loc in destinatii din afara Uniunii Eurpene si/sau Spatiului Economic European si nu este aplicabila niciuna dintre urmatoarele situatii: exprimarea consimtamantului expres cu privire la transfer, transferul este necesar in vederea incheierii si/sau executarea unui contract, transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau executarea unui contract incheiat in interesul dvs., este important pe considerente de interes public, necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, necesar pentru protejarea intereselor tale vitale sau ale altor persoane atunci cand dvs. nu aveti capacitatea juridica de va exprima acordul, transferul se realizeaza dintr-un registru care are scopul de a furniza informatii publicului, transferurile vor putea avea loc fie in baza unor decizii de adecvare emise de Comisie, fie daca statul in care vor fi transferate ofera garantii adecvate de protectie.

*****

Ne rezervam dreptul de a aduce modificari practicilor noastre si prezentei politici in orice moment. Va rugam sa verificati site-ul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizari sau modificari aduse politicii noastre de confidentialiate.

X. Contact

Pentru orice intrebari/observatii/clarificari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@ie-clothing.com, tel: 0770728038